ARTIBARRI IMPULSA L’ESAC: ECOSISTEMA SALUDABLE PER A LES ARTS COMUNITÀRIES

(CASTELLÀ A SOTA

El projecte sorgeix d’una necessitat de la xarxa d’art comunitari Artibarri, per a generar un marc sistèmic, professional i econòmic en les pràctiques de les arts aplicades al social i educatiu. La realitat poc organitzada d’aquest sector genera precarització, invisibilitat, manca d’indicadors en el finançament i nul·la cobertura davant situacions de crisis. El projecte pretén reforçar i dotar d’eines al sector de les arts comunitàries perquè pugui funcionar com a tal.

El procés està coordinat per Artibarri i les seves entitats, generant espais de gestió interna, així com laboratoris d’entitats, jornades, avaluació i festivals oberts a tot l’ecosistema d’arts comunitàries. Les accions s’agrupen en diferents blocs estratègics:


Formació i intercanvi.

Aquesta línia busca potenciar al socialització i intercanvi de coneixements entre professionals del sector i persones que estan començant la pràctica de les arts aplicades a l’educació i l’acció social.
Algunes d’aquestes accions s’han vehiculat a través del Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya (FAACCC), on la xarxa Artibarri, ha participat en el coodiseño del Festival mitjançant grups de treball i col·laboració de les entitats sòcies.

Durant la tardor de 2021 es realitzarà una formació en Producció i Gestió de projectes d’art comunitari, en col·laboració amb diverses entitats del Sector. 

Mapatge de l’ecosistema d’arts i cultures comunitàries a Catalunya:

Es busca explorar l’ecosistema de les arts i cultura comunitàries a partir dels diversos agents, iniciatives i programes del territori de Catalunya. Aquest mapatge pretén traçar una primera radiografia del sector a partir d’una mirada ecosistèmica, que inclogui indicadors quantitatius que serveixin per a traçar quins elements configuren aquesta primera mostra i les maneres de relacionar-se i treballar entre elles. 

A partir del mapatge es reforçaran aliances amb els diversos territoris, agents i xarxes, en construir un dispositiu que serveixi de diagnosi per al diàleg amb l’Administració pública i el treball de les altres línies estratègiques.

Desenvolupament d’indicadors de mercat social i laboratoris ciutadans de normativa públic comunitària.

Es pretén generar marcs de diàleg públic-comunitaris nous a partir d’indicadors desenvolupats entre les entitats i les administracions públiques en laboratoris ciutadans, que donin resposta i dotin de recursos per a adaptar la normativa i explorar formes de relació, línies d’ajudes i licitacions adaptades a l’ecosistema de la cultura comunitària i les seves realitats concretes.

Aquests dos laboratoris, que es realitzessin durant la tardor de 2021, es construirien entre iniciatives culturals i de cultura comunitària, aportacions d’advocades especialitzades i l’administració pública compromesa.

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundación Daniel y Nina Carasso

Continua la lectura de “ARTIBARRI IMPULSA L’ESAC: ECOSISTEMA SALUDABLE PER A LES ARTS COMUNITÀRIES”